Форми Узагальнення Результатів Наукових Досліджень Українська Педагогіка

Доповідь студента регламентована у часі і не повинна тривати більше 10–12 хвилин. Формуючи зміст доповіді, відбираючи матеріал, важливо врахувати, що текст, надрукований на трьох сторінках, людина може прочитати за 10 хвилин. Отже, текст виступу може бути обсягом від 3 до 5 сторінок. Як і текст доповіді, ілюстративний матеріал має бути максимально доступним. На одому зі слайдів чи плакатів бажано відобразити план доповіді, це допоможе слухачам краще зорієнтуватися в матеріалі роботи.

Об’єкт дослідження – це певний процес або явище дійсності, породжуюче проблемну ситуацію. Об’єкт – це своєрідний носій проблеми, то, на що направлена дослідницька діяльність. Заголовок реферату відрізняється від заголовка першоджерела, якщо основна тема реферату не повністю відображена у заголовку першоджерела. Наприкінці роботи надаються додатки, куди входять проміжні таблиці та дослідження, графіки, пояснювальні тексти, ілюстрації і т.д. Об’єкт дослідження — частина об’єктивної реальності, яка на цьому етапі стає предметом практичної й теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (діяльність педагогів, учнів). — виявлення певної якості в явищах даного класу і обрахування за наявністю або відсутністю її (наприклад, кількості скоєних учнями негативних вчинків).

наукові дослідження реферат

Це висуває певні вимоги до логіки побудови їх, форми, стилю і мови. Після детального аналізу автор повинен своїми словами сформулювати висновки. Оформити роботу можна у вигляді конспекту з основними положеннями заданої теми, або ж у вигляді резюме – короткий переказ підручника. Правила написання реферату передбачають те, що наявність плагіату є недопустимою.

Тип Роботи: Реферат

Перший розділ дисертації завжди починається з ґрунтовного аналізу стану досліджуваної проблеми на основі всебічного аналізу літературних джерел та відповідного практичного досвіду. У наступних розділах дослідник розкриває теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, наводить результати експериментальної частини роботи та обґрунтовує достовірність одержаних даних, дає теоретичну інтерпретацію емпіричних результатів дослідження. Науково-дослідна робота студентів є різною за своїм характером, рівнем складності та змістом дослідження, що зумовлює представлення її результатів різними способами, серед яких є реферат, тези, pitest.org.ua доповідь, стаття тощо. Під час їхньої підготовки та оформлення важливо дотримуватись певних вимог адже правильне подання наукової роботи відіграє величезну роль під час її оцінювання фахівцями. Діалектика як метод пізнання природи, суспільства і мислення, розглянута в єдності з логікою і теорією пізнання, є фундаментальним науковим принципом дослідження багатопланової і суперечної дійсності в усіх її проявах. Діалектичний підхід дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечність між сутністю і явищем, змістом і формою, об’єктивність в оцінюванні дійсності.

Навігація

Така робота повинна бути корисною та пізнавальною для будь-якого читача. Головний склад керівників навчально-дослідною роботою становлять викладачі, що активно ведуть наукову роботу, а також наукові співробітники та аспіранти. Аналіз інформації – сукупність методів формування фактичних даних, що забезпечують їх сравнимость, об’єктивну оцінку і виробіток нової вивідної інформації. Значення збору інформації – отримати максимальні дані про область проблеми.

Тому наукове вивчення зобов’язує не тільки добросовісно зображати чи просто описувати, й усвідомлювати своє ставлення до того, що відомо або з досвіду, або з попереднього вивчення, тобто визначати якість невідомого за допомогою відомого. У межах структурно-функціонального підходу досліджують сутнісно-функціональну, функціонально-генетичну та функціонально-логічну структуру системи. Перша з них виявляє субстанціüні елементи, підсистеми та компоненти системи, їх сутнісні зв’язки та основні функції. С ще більш детальна класифікація систем, яка дає змогу сукупність їхніх загальних і специфічних ознак з метою наукового дослідження. Принцип взаємозв’язку із зовнішнім середовищем, за яким жодна із систем не може бути самодостатньою, вона має динамічно змінюватись і вдосконалюватись адекватно до змін зовнішнього середовища. Робота з наявною літературою та іншими джерелами інформації є первинним науковим пошуком.

Наукове дослідження, дослідження, засноване на застосуванні наукового методу, надає наукову інформацію і теорії для пояснення природи і властивостей навколишнього світу. Наукові дослідження можуть фінансуватися державою, некомерційними організаціями, комерційними компаніями і приватними особами. Наукові дослідження можуть бути класифіковані згідно з їх академічним і прикладним характером. Наука – сфера дослідницької діяльності, направлена на отримання нових знань про природу, суспільство і мислення. У цей час розвиток науки пов’язаний з розділенням і кооперацією наукового труда, створенням наукових установ, експериментального і лабораторного обладнання. Будучи слідством суспільного розподілу праці, наука виникає услід за відділенням розумового труда від фізичного і перетворенням пізнавальної діяльності в специфічний рід занять особливої групи людей.

Статті публікуються у наукових журналах, наукових або науково-методичних збірниках. Обсяг статті зазвичай сягає сторінок друкованого тексту. Текст статті доповнюється ілюстративними матеріалами – таблицями, графіками, діаграмами, рисунками тощо. Конференція – найпоширеніша форма обміну інформацією.